Vedtekter

2019

For Hamarvik Båtforening 2019

VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 9/10 - 2002

Revisjon § 11 - årsmøte 31.03.2007

Revisjon § 10 - årsmøte 14.03.2010

Revisjon § 6 og 10 og 11. Nye § 12, 13, 14 og 15. Årsmøte 25.04.2018

§ 1 Formål

Foreningens formål er å legge forholdene til rette for båtlivet på Hamarvik, skaffe medlemmene en sikker og hensiktsmessig havn og ivareta medlemmenes løpende interesser.

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Foreningen er en frittstående interesseorganisasjon.

§ 3 Medlemmer

Foreningen er åpen for alle. Når medlemmene har fast plass i foreningens havn, regnes vedkommende som aktivt medlem med fulle plikter og rettigheter og har stemmerett på årsmøter. Andre medlemmer har møte, tale og forslagsrett på årsmøter.

§ 4

a. b.

Som andre medlemmer, regnes personer som står på de forskjellige ventelistene, samt personer som bare vil være medlem av foreningen. Søknad om medlemskap og utmelding skjer skriftlig til styret på foreningens inn/utmeldingsskjema.

Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

§ 5 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte skal motta refusjon for faktiske utgifter. Dette godkjennes av styret.

§ 6 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 1. Mai. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det, med begrunnelse. Innkalling til ordinært årsmøte skjer skriftlig med 3 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes med kortere frist, dog minst 8 dager.

Styret har rett til å møte og uttale seg på årsmøtet. Saker som medlemmer ønsker behandlet på ordinært årsmøte, skal nevnes i innkallingen, når det settes fram krav om det senest 1. April
På ordinært årsmøte skal disse sakene behandles:

 1. Konstituering.

 2. Årsmelding fra styret.

 3. Regnskap, revisors beretning, samt anvendelse av overskudd eller dekning av

  tap.

 4. Budsjett.

 5. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret.

 6. Valg av styret, valgkomite, revisor, og komiteer. Formann, sekretær, kasserer,

  to styremedlemmer og en varamann velges ved særskilt valg på ordinært årsmøte. Videre velges revisor og varamann for denne, 2 representanter til valgkomite. (1 fra avtroppende styre) Alle valg til styret gjelder for 2 år av gangen, dog slik at formann, kasserer og 1 styremedlem velges det ene året, de øvrige det andre året. Revisor og valgkomite velges hvert år.

 7. Fastsettelse av kontingent, leie, vaktgebyr, dugnadsgodtgjørelse, godtgjørelse til tillitsmenn og komitemedlemmer.

ii

8. Andre saker som er nevnt i innkallingen.

Bare aktive medlemmer med betalt kontingent kan avgi stemme. Stemmer kan også avgis ved godkjent fullmakt. Fullmakt må meddeles styret før stemmegiving. Andre medlemmer med betalt kontingent har møte, tale og forslagsrett.
Årsmøtet ledes av formann. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Gjelder det valg, avgjøres saken ved loddtrekning. Med de unntak som følger av vedtektene, avgjøres alle saker med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.

§ 7 Foreningens ledelse. Styre og komiteer.

Foreningen skal ledes av et styre på 5 medlemmer og en varamann, dessuten skal det oppnevnes 2 faste komiteer, med 2 medlemmer i hver. Komiteenes medlemmer oppnevnes hvert år av årsmøtet.

Styret: Formann, sekretær. Kasserer, Havnesjef, Styremedlem og Varamann.

Formannen leder styremøtet. I formannens fravær fungerer sekretæren i hans sted. Styret er beslutningsdyktig med bare 3 medlemmer tilstede, men disse skal omfatte fungerende formann og kasserer, hvis vidtrekkende avgjørelse skal fattes. I tilfelle stemmelikhet avgjør fungerende formanns stemme utfallet. Varamann innkalles til alle styremøter. Når en eller flere fra styret er fraværende, har varamannen bare stemmerett for ett fraværende medlem av styret.

§ 8 Endringer i vedtektene

Endring av vedtektene kan bare besluttes av ordinært årsmøte med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer. Stemmer kan også avgis ved godkjent fullmakt. Fullmakt må meddeles styret før stemmegiving.

§ 9 Foreningens oppløsning

Forslag til foreningens oppløsning må sendes styret innen 31 desember og forelegges for det ordinære årsmøtet. Til foreningens oppløsning kreves minst 3⁄4 av det samlede medlemstalls avgitte stemmer. Stemmer kan også avgis ved godkjent fullmakt. Fullmakt må meddeles styret før stemmegiving.

§ 10 Tildeling av bryggeplass

Tildeling av faste plasser i havnen skal følge denne prioritetsrekkefølge.

 1. Medlem av Hamarvik båtforening med fast plass, som ønsker å bytte plass.

 2. Person på venteliste som er medlem av Hamarvik båtforening.

 3. Person på venteliste, som bor i Hamarvik.

iii

 1. Person på venteliste, som har hytte/fritidsbolig på Hamarvik.

 2. Andre.

 3. Tildelt båtplass som ikke har vært benyttet av leier av tildelt plass de siste 2 år, blir automatisk tildelt andre på ventelisten.

Hvert medlem kan bare eie en plass.

§11 Overføring av båtplass i nærmeste familie

Båtplass kan overføres i nærmeste familie, i rett opp- eller nedadgående linje. f.eks. fra barn til foreldre, eller fra foreldre til barn.
Båtforeningen må ha skriftlig melding for å godkjenne overføringen.
Bare båter som på forhånd har godkjent plass, kan legges i anlegget.

§ 12 Salg og fremleie

Oppsigelse/Salg, Ved melding om salg av båtplass har Hamarvik Båtforening forkjøpsrett til en pris tilsvarende innskuddet på dato for tildelt båtplass.
Ved videresalg av båtplass fra klubben til en ny båteier, betaler ny båteier en pris tilsvarende verdien på det tidspunkt den blir tildelt.

Fremleie, Hamarvik Båtforening kan drive fremleie av en medlems tildelte plass, når den ikke benyttes.
Avtale om fremleie skal avtales skriftlig. i
nnbetalt depositum for båtplassen, betales tilbake når plassen er videresolgt til et annet medlem i båtforeningen

Medlemmer kan ikke fremleie sin båtplass etter egen avgjørelse.

innbetalt depositum for båtptassen, betales titbake når plassen er videresolgt til et annet medlem i båtforeningen.§13 Styret, ved havnesjef kan pålegge medlemmer å bytte båtplass for å oppnå bedre utnyttelse av havna.

§14 Eksklusjon

Medlemmer som vesentlig misligholder de økonomiske forpliktelser som er vedtatt av de styrende organer i foreningen eller gjør seg skyldig i mislighold av andre forhold som berører foreningens virkemåte og renommé, kan ekskluderes som medlem av Hamarvik Båtforening.

Styret kan i saker som nevnt, avhengig av hvor alvorlig saken er, gi en skriftlig advarsel om at gjentakelser av de ureglementerte forhold vil kunne medføre eksklusjon.

Varsel om eksklusjon og vedtak om eksklusjon skal være skriftlig.

iv

Manglende betaling av medlemsavgift i mer enn 6 måneder etter forfall medfører automatisk sletting av medlemskap uten videre skriftlig varsel. Rett til båtplass i Hamarvik Båtforening faller automatisk bort samtidig.

§15 HAVNEKOMITÉ

1. Havnekomite utarbeider forslag til regler for fortøyning av båter i havna og ordensregler for havneområdet for å hindre ødeleggelser.

b) Komiteen utarbeider vedlikeholdsplan for anlegget, og kommer med forslag til nyanskaffelser i havneområdet.

c) Forslag utarbeidet av Havnekomite kan ikke iverksettes uten styrets godkjennelse. Styret avgjør om forslagene også trenger årsmøtets godkjennelse før de settes i verk.

2. Havnesjefen har tilsyn med havnen og sørger for at bestemmelser vedrørende havnens drift settes i verk. Havnesjefen kan også utpeke enkelte personer til å føre daglig tilsyn i havna.

2. Havnekomiteen skal bestå av 5 medlemmer

ARRANGEMENTSKOMITÉ

1. Komiteen bør søke å lage tilstelninger der HB`s medlemmer kan få anledning til å bli bedre kjent med hverandre. Befolkningen i Hammarvika bør også inviteres til arrangement i regi av Arrangementskomiteens tilstelninger.

2. Forslag til arrangement trenger styrets godkjennelse før iverksetting. 3.Komitéen skal bestå av 3 medlemmer