Havnereglement

for Hamarvik Båtforening

                                                                                                                    

Vedlegg til Hamarvik Båtforening (BH) sine vedtekter


Regler for Båthavna
1. Leier av båtplass plikter å innta anvist båtplass.
2. Båten skal være forsvarlig fortøyd. Anvisninger fra Havnesjef eller styret skal følges. Det skal være gummiavlaster på alle fortøyninger.
3. Det er ikke tillatt å lagre teiner, garn eller annet utstyr på flytebryggene, som kan hindre sikker ferdsel for barn og voksne.
4. Inn og utkjøring av havna skal foregå med sakte fart, max 5 knop. Det skal utvises forsiktighet, slik at andre båter og fortøyninger ikke skades

5. Det er forbudt å kaste avfall, fiskeslo og gjenstander i havna.
Løse gjenstander må ikke legges på flytebryggene.
Båter som ikke gis forsvarlig tilsyn over lengere tid, kan ilandsettes på eiernes bekostning og risiko. Tiltak av denne art avgjøres av styret.
7. For skader eller tap av båter og tilbehør på vannet, under opptak eller sjøsetting med foreningens utstyr, har HB ingen ansvar for.

8. Anke over avgjørelser fattet av havnesjefen, rettes til styret.

9. Medlemmer av HB har et særlig ansvar for at ikke-medlemmer som skulle oppholde seg i havna eller området, opptrer i tråd med gjeldende vedtekter og reglement.

10. Oljesøl fra båter må varsles til Havnesjef eller styret omgående.

REGLER FOR BRUK AV STRØM

  • Strømtilkobling avtales med havnesjefen.
  • Strømforbruk skal avregnes fra avlesning av KWh-måler.
  • Strøm til småreparasjoner og lading av batteri inngår i båtplassavgift.
  • Bruk av strøm til vinteropplag henvises til prisliste for HB.
  • Havnesjef har anledning til å kontrollere forbruket.
  • Kabler som er i bruk uten avtale blir tatt inn.
  • Ingen kan koble til vinterstrøm eller oppvarming av båter uten avtale.

Strøm til naust
Alle som har strømtilkobling til naust fra HB, skal ha godkjent kwh-måler og godkjent tilkobling av disse.
Personell fra HB skal kontrollere tilkobling av kwh-målere.
TILSYN
Havnesjefen fører regelmessig tilsyn i havna og påpeker eventuelle brudd på reglementer. Alvorlige og gjentatte brudd, skal rapporteres og vurderes av styret.
Leietakere plikter å ha regelmessig tilsyn med båt, fortøyninger og lensing m.m.
MANØVRERING
Manøvrering i havna skal utføres i henhold til sjøvettreglene og alle skal holde lav fart
max 5 knop. Det skal kjøres så sakte at hekkbølge unngås.

BÅTPLASSEN
Leietaker har ansvar for å utstyre båten med permanent baug- og akterfortøyninger tilpasset båtens størrelse.
Båter bør fortøyes stramt for å sikres mot vridning.
Det stilles krav om at fortøyninger er av riktig kvalitet og styrke i forhold til båtens vekt og størrelse.
Førtøyninger skal ikke være til hinder eller fare for ferdsel i havna.
Løse tauverk som blir hengende i sjøen fra båtplasser, blir fjernet.